ขนมเบื้องแพร่งนราร้านเดิม: สูตรสมัยร.5

วันนี้นิดาจะพาไปทานขนมเบื้องแพร่งนราร้านเดิม(ขนมเบื้องโบราณป้าศรี)  สูตรดั้งเดิมตั้งแต่สมัย ร.5 สืบทอดมาจนถึงรุ่นที่ 3 แล้ว รุ่นที่2 คือคุณลมูล หิรัญวาทิตเป็นต้นเครื่องของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณากร กรมนราธิปประพันธ์พงศ์ (พระราชโอรส ร.4) และเคยนำขนมเบื้องนี้ขึ้นโต๊ะเสวย จนถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วม 80 ปีได้แล้ว                    

See More